(16-03-2015)

Naar schatting zullen tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen middels hun belastingaanslag
inkomstenbelasting 2014 te maken krijgen met een lagere teruggave van belasting
of een hogere bijbetaling. Indien u onverwacht moet bijbetalen of u krijgt
minder terug, dan kan daar een goede reden voor zijn, namelijk:

* de algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk geworden
* als één van de partners weinig inkomsten heeft en dus de heffingskorting niet volledig
  gebruikt, kan deze partner onder voorwaarden (een deel van) de heffingskorting rechtstreeks
  van de Belastingdienst uitbetaald krijgen, het bedrag dat daarvoor geldt is echter voor
  partners geboren in of na 1963 verlaagd
* de arbeidskorting is meer inkomensafhankelijk geworden
* de hypotheekrenteaftrek is beperkt tot maximaal 51,5%
* het eigenwoningforfait is gestegen
* de aftrek kosten levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar is verlaagd

Bij de inhouding van loonbelasting en bij de voorlopige aanslag is dit nog niet
allemaal (volledig) meegenomen waardoor er te weinig loonbelasting kan zijn
ingehouden en waardoor een eerder verleende teruggaaf te hoog kan zijn geweest
of de eerder betaalde voorlopige aanslag te laag.
(09-03-2015)

De Belastingdienst heeft onlangs besloten de G-rekeningen te
continueren en toekomstbestendig te maken. Met de banken is hierover overeenstemming
bereikt.
Het depotstelsel, dat als opvolger zou dienen gaat dus niet door.
De continuering van de G-rekeningen betekent dat de huidige
werkwijze omtrent vrijwaring voor het bedrijfsleven door storting op de
G-rekening ongewijzigd blijft.
Ook de doelgroepen blijven ongewijzigd. Het wetsvoorstel dat voorzag in een
verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen treedt voorlopig ook niet
in werking en de mogelijke uitbreiding voor ZZP'ers om een G-rekening te openen
wordt niet verder verkend. De bestaande WKA-depots bij de Belastingdienst
waarop rechtstreeks kan worden gestort worden opgeheven en het
G-rekeningenstelsel wordt toekomstbestendig gemaakt.

De beslissing om te stoppen met de ontwikkeling van de
Depotservice hangt samen met de uitgangspunten uit de Brede Agenda van staatssecretaris
Wiebes waarin is opgenomen dat de Belastingdienst zoveel mogelijk teruggaat
naar zijn kerntaken.
De ontwikkeling van processen en systemen voor de
Depotservice was gestart naar aanleiding van een wetsvoorstel om het
G-rekeningenstelsel te vervangen door een depotstelsel. In maart vorig jaar besloten
de Belastingdienst, de Betaalvereniging en de banken tot een gezamenlijke
heroriëntatie mede vanwege opgelopen vertraging.
(01-03-2015)

Tot en met half maart gaat de Belastingdienst zo'n 400.000 brieven sturen naar
belastingplichtigen over posten in de aangifte waarin relatief veel
vergissingen worden gemaakt. De brieven worden verstuurd aan particulieren en
ondernemers die in 2013 (of 2012) in de aangifte bepaalde posten hebben
opgenomen.

Het gaat om de volgende onderwerpen:
Belgisch pensioen, Duits pensioen, Kosten levensonderhoud kinderen,
Monumentenpanden, Dieetkosten, Gezinshulp, Medicijnkosten, Buitenlands vermogen, Inkomsten uit overig werk (Resultaat overige werkzaamheden), Overige bedrijfskosten.

De brieven zijn informatief bedoeld om vergissingen te voorkomen en er wordt expliciet
gevraagd om extra zorgvuldig te zijn bij het opvoeren van de aftrekpost in de
aangifte 2014. De brieven die ondernemers krijgen zijn, volgens de
Belastingdienst, wat strenger opgesteld omdat daar een risicoselectie heeft
plaatsgevonden.
Benut de gegeven informatie, maar laat u hierdoor niet afschrikken.
Een verdedigbaar standpunt mag u in uw aangifte gewoon innemen.

x