(06-07-2015)

Vanaf 2016 vervalt de extra verhoging heffingsvrij vermogen
voor ouderen (de zogenaamde ouderentoeslag). Dit heeft direct gevolgen voor de
belasting die u betaalt en het kan ook gevolgen hebben voor uw zorgtoeslag,
huurtoeslag of kindgebonden budget.

Hebt u vermogen? Dan betaalt u daar belasting over. Maar
niet over uw hele vermogen. Over een deel van uw vermogen hoeft u geen
belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen. Hebt u de AOW-leeftijd
bereikt? Dan kunt u tot en met 2015 recht hebben op een verhoging van het
heffingsvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd.

Deze extra verhoging van het heffingsvrij vermogen voor
ouderen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor
inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen
worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.
(22-06-2015)

De Staatssecretaris van Financiën acht verruiming van de
btw-sportvrijstelling op termijn onvermijdelijk. Dit blijkt uit een brief van
de Staatsecretaris van Financiën van 17 juni 2015, nr. IZV/2015/509U.

Verruiming van de btw-sportvrijstelling is op termijn
onvermijdelijk. Dat deelt de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer
mee. Hij stelt dat hij daartoe gedwongen wordt door de Europese btw-richtlijn
en de daarbij behorende jurisprudentie. Zo mogen EU-lidstaten op grond van het
arrest van het HvJ EU van 19 december 2013 geen onderscheid maken tussen
prestaties aan leden en niet leden. Verder merkt het HvJ EU de
terbeschikkingstelling van een sportterrein aan als prestatie die onontbeerlijk
is voor de sportbeoefening. Op deze prestatie zou de btw-sportvrijstelling van
toepassing moeten zijn.
(08-06-2015)

De waarde van accountantskantoren en daardoor ook de
betaalde goodwill voor deze kantoren gaat fors omlaag. Deze constatering bleek
recent op de benchmarkbijeenkomst georganiseerd door Full Finance en de NOVAK
op het hoofdkantoor van ABN AMRO te Amsterdam.

In 2010 bedroeg de relatie goodwill uitgedrukt in een percentage van de omzet
nog bijna 100%, met uitschieters naar boven tot 140% en naar beneden tot 70%. In
2015 ligt het gemiddelde tot nu toe een stuk lager, namelijk rond de 80% en
kwamen er nauwelijks of geen uitschieters boven de 100% meer voor. Wel waren er
nog uitschieters naar beneden tot rond de 55%.

x